Preinscripció i matrícula 20-21

La preinscripció escolar per a l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig.
Es recomana fer tots els tràmits en línia, per evitar desplaçaments als centres i per garantir la salut de les persones.

Com es pot fer la preinscripció telemàticament?

1. Utilitzant aquest formulari en línia
2. Enviant la documentació, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu electrònic, al centre que s’hagi demanat en primera opció.
Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.
3. Un cop hàgim rebut tota la documentació, rebreu un correu electrònic amb la confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Com es pot fer la preinscripció presencialment?

Si teniu problemes per fer la preinscripció telemàtica, es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig de 9.30 a 13.30 h.
De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre.
Si és així, caldrà demanar cita prèvia a partir del dia 13 de maig, trucant al telèfon de Nou Patufet 930 153 169 o a través del correu electrònic secretaria@noupatufet.coop o a través d’aquest formulari.
Què cal portar?
- Cal presentar aquesta sol·licitud de preinscripció emplenada des de casa.
- La documentació sol·licitada
- Cal portar bolígraf propi
- Recomanem venir amb mascareta i guants
- No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
- Preferiblement, el tràmit només l’ha de fer una sola persona

Documentació sol·licitada per formalitzar la preinscripció:

- Original i/o còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Original i/o còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
- Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Ho teniu detallat en aquest enllaç
Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Cal tenir en compte:

  • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
  • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol·licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
  • Cal fer constar l’identificador de l’alumne del Registre d’alumnes  (RALC)
  • Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció en el termini establert. També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
  • És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables, per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.

 Oferta de places

Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Calendari

Preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 Matrícula

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020, amb cita prèvia, de 9.30 a 13.30 h.

Documentació per a la matriculació
A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:
- Una fotografia tamany carnet
- El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Servei d’assistència al Nou Patufet

Podeu contactar amb Nou Patufet a:
Telèfon: 930 153 169
Correu-e: secretaria@noupatufet.coop

Servei d’assistència al Consorci d’Educació

Servei d’assistència telefònica: s’ha reforçat la centraleta del Consorci d’Educació per garantir que en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies puguin rebre suport telefònic trucant al telèfon: 935511000, de 9.00 h a 13.30 h.
Aquest servei d’atenció telefònica, compta amb el suport del servei de teletraducció, que pot atendre en cinquanta-dos idiomes en temps real, a través del telèfon mòbil o fix. Són converses a tres (operador, família i traductor, sovint nadiu) i es garanteix la confidencialitat.