Política de privacitat

Denominació Social: NOU PATUFET, SCCL

Domicili Social: C/ BRUNIQUER, 25 – 08012 BARCELONA

Nº d’Id: F66590258

Registre de Cooperatives de Barcelona, amb el número d’assentament 1 en el full d’inscripció número 14547.

E-mail: secretaria@noupatufet.coop

Nombre del domini: www.noupatufet.coop

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, NOU PATUFET, SCCLen compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de NOU PATUFET, SCCL amb les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per NOU PATUFET, SCCLaixí com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de NOU PATUFET, SCCL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de NOU PATUFET, SCCL
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a NOU PATUFET, SCCL
4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

NOU PATUFET, SCCL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de NOU PATUFET, SCCL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de NOU PATUFET, SCCL són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, NOU PATUFET, SCCL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a espai virtual Patufet de Nou Patufet l’usuari introduirà una adreça de correu electrònic amb una contrasenya que abans serà verificada i registrada Moodle.

NOU PATUFET, SCCL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

1. E-Mail: secretaria@noupatufet.coop
2. Correu Postal: C/ BRUNIQUER, 25 – 08012 BARCELONA.
3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: secretaria@noupatufet.coop

D’igual forma, NOU PATUFET, SCCL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1. Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a NOU PATUFET, SCCL la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a NOU PATUFET, SCCL de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2. L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4. NOU PATUFET, SCCL es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5. NOU PATUFET, SCCL no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. NOU PATUFET, SCCL no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web,  podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7. En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de NOU PATUFET, SCCL, a través del correu electrònic secretaria@noupatufet.coop indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què NOU PATUFET, SCCL pugui moderar o eliminar els mateixos.

8. L’usuari mantindrà indemne a NOU PATUFET, SCCL davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

SEGURETAT

NOU PATUFET, SCCL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de NOU PATUFET, SCCL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de NOU PATUFET, SCCL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per NOU PATUFET, SCCL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de NOU PATUFET, SCCL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de NOU PATUFET, SCCL.

Els continguts proporcionats per NOU PATUFET, SCCL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de NOU PATUFET, SCCL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. NOU PATUFET, SCCL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se NOU PATUFET, SCCL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a NOU PATUFET, SCCL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

NOU PATUFET, SCCL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, NOU PATUFET, SCCL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. NOU PATUFET, SCCL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

NOU PATUFET, SCCL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas NOU PATUFET, SCCL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

NOU PATUFET, SCCL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. NOU PATUFET, SCCL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de NOU PATUFET, SCCL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.