ESO

Els projectes
Igual que es fa a primària, treballar per projectes s’ha convertit en un enllaç entre els alumnes, els mestres, les famílies i l’escola i el món que volem entendre. Com també un enllaç entre els sabers i els sentit personal que li dóna cadascú. Els projectes parteixen dels interessos i inquietuds dels alumnes i permeten treballar les competències de manera globalitzadora. Els alumnes són els centre dels aprenentatges i els protagonistes durant tot el procés.
Es treballa per projectes trimestrals a 1r , 2n , 3r i 4t d’ESO.
Segueix aquest enllaç per saber més sobre El treball per projectes

Els tallers (1r i 2n d’ESO)
Els tallers estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.
Representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’aprenentatge on els alumnes participen d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposarà i compartirà.
Els diferents tallers proposats són: taller de robòtica, taller d’experimentació, taller de comunicació i taller artístic d’orquestra de percussió.
Segueix aquest enllaç per saber més sobre Els tallers

Activitats complementàries
L’increment de les hores reglades de treball escolar ens permet continuar fent de forma integrada, dins o fora de l’horari esmentat, les activitats educatives complementàries i sortides culturals i d’esbarjo com és habitual a l’escola. Tanmateix l’educació física continua comptant amb el complement de natació. Com sempre aquestes activitats s’organitzen amb el suport de les famílies i programades per l’escola segons la normativa vigent.
- 1r d’ESO: Tallers (Artístic – Experimentació – Comunicació, en anglès) i complement d’Educació Física-Natació.
- 2n d’ESO:  Tècniques d’estudi i complement d’Educació Física-Natació.
- 3r d’ESO: Taller de Reforç de Llengua Catalana i  Taller de Laboratori. A més a més, una hora de complement d’Educació Física-Natació.
- 4t d’ESO: Taller de llengua Anglesa – Llengua Catalana i  increment d’acció tutorial i educació emocional. A més a més, una hora de complement d’Educació Física-Natació.
A més a més, increment de la jornada lectiva per tal de poder fer sortides culturals i activitats lúdiques pedagògiques.

Altres projectes i activitats
- Escoles més sostenibles
- Fem salut
- Teatre 4t d’ESO
- Treball de síntesi
- Certamen de lectura en veu alta
- Projecte Padrins de lectura
- Excursions cap de setmana
- Objectiu París (4t ESO)
Segueix aquest enllaç per tenir el detall d’aquestes activitats

ILEC (Pla d’impuls a la lectura)

Univers d’històries